Ph.d.-programudvalget

Udvalget har som sin primære opgave at foretage den faglige bedømmelse af ansøgninger om optagelse på forskeruddannelsen i biologi. Ved de halvårlige ansøgningsrunder indsender udvalget en prioriteret indstilling til det naturvidenskabelige fakultet som træffer den endelig afgørelse om optagelse i overensstemmelse med den økonomiske ramme som dekanen har udstukket. Udvalget er desuden ansvarligt for afholdelsen af kvalifikationseksaminer. Udvalgets formand forestår den daglige ledelse af forskeruddannelsen i biologi.

Medlemmer og formand udpeges af prodekanen for talent i dialog med instituttet. Det er foreløbigt aftalt, at programudvalget for Institut for Biologi og Institut for Bioscience holdes samlet indtil sommeren 2020 (idet Nat-Tech ph.d.-skole tidligst deles på dette tidspunkt). Repræsentanter for de ph.d.-studerende skal udpeges i dialog med de studerende.

Udvalgets primære opgave er at bedømme ansøgninger om optagelse på forskeruddannelsen i Biologi. De ph.d.-studerende i udvalget deltager ikke i bedømmelser af ansøgninger og andre personsager.

Ph.d. Programudvalgs medlemmer og udpegningsperiode:

Formand

Videnskabelig medlemmer

Ph.d. repræsentantet: 

Sekretær for udvalget